November 2011

I am the 99 percent manifesto send-up

by CynthiaYockey on November 1, 2011