November 2012

Why undecideds should vote for Romney

by CynthiaYockey on November 6, 2012